Huishoudelijk reglement

 1. De vereniging is aangesloten bij de Stichting Recreatief Badminton Breda (RBB).
 2. Het bestuur bestaat uit 3 leden (voorzitter, secretaris, penningmeester), waaraan toegevoegd ten hoogste 4 leden voor aanvullende specifieke activiteiten.
   1.  Voorzitter, benoemd door de algemene ledenvergadering, belast met de leiding van de vereniging.
   2. Secretaris, benoemd door en uit het bestuur, belast met het voeren van de correspondentie, het verzenden van convocaties voor vergaderingen, het bijhouden van de notulen van bestuur - en ledenvergaderingen, het maken van het jaarverslag en de verzorging van het archief. 
   3. Penningmeester, benoemd door en uit het bestuur, belast met het beheer van de verenigingsgelden. 
   4. Leden, die o.a. de volgende posten kunnen bekleden:
     • Ledensecretaris voor het bijhouden van de ledenlijst en de wachtlijst. 
     • Competitieleider voor het onderhouden van contacten met de competitieleiding van de RBB en het in overleg met de leden samenstellen van de teams. 
     • Commissaris  voorzitter, secretaris of penningmeester voor het instrueren voor de overname van een van deze functie`s
     • N.B. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
 3. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur dat belast is met de dagelijkse leiding en in spoedeisende gevallen namens het gehele bestuur kan optreden. De onder deze omstandigheden genomen besluiten moeten op de eerstvolgende bestuursvergadering worden bekrachtigd.
 4. Het bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter of 2 bestuursleden dit noodzakelijk achten.
 5. Ledenvergaderingen worden uitgeschreven op een termijn van tenminste 7 dagen voordat de vergadering wordt gehouden, waarbij melding wordt gemaakt van de agenda.
 6. Voor de algemene ledenvergadering (ALV) kunnen leden voorstellen indienen, mits dit schriftelijk bij het bestuur zijn binnengekomen tenminste 5 dagen, in spoedeisende gevallen tenminste 1 dag, voordat de vergadering wordt gehouden. Op schriftelijk verzoek van tenminste 10 stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan 4 weken.
 7. Tot de vereniging kunnen in principe uitsluitend bewoners van de Bredase wijk ‘Haagse Beemden’ toetreden. Eenmaal lid zijnde mag men bij verhuizing uit de ‘Haagse Beemden’ het lidmaatschap continueren. Uitzonderingen bepaald door het bestuur.
 8. Het ledenbestand en de mogelijk aanwezige wachtlijst worden bijgehouden in een bestand, waarin van ieder (kandidaat-)lid de voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, mogelijk E-mailadres, geboortedatum en ingangsdatum van het lidmaatschap  worden genoteerd. Alle bestuursleden ontvangen een kopie van de ledenlijst.

  De wachtlijst, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen ervaren en niet ervaren spelers/speelsters, is, indien aanwezig, voor alle leden na opvragen ter inzage. Het bestuur bepaalt hoe groot het aantal leden van de vereniging moet zijn.

 9. De contributie, waarvan het bedrag door het bestuur wordt vastgesteld ( € 30,00 ), geldt per kalenderkwartaal en dient per vooruitbetaling te worden voldaan in de maand voorafgaande aan een nieuw kalenderkwartaal.

  Nieuwe leden dienen bij toetreding een eenmalig inschrijfgeld te betalen van € 10,-  Alvorens als officieel lid te worden geaccepteerd, dient het inschrijfgeld en de eerste contributiebetaling voldaan te zijn.

  Leden, die meer dan 2 kwartalen achterstand hebben in het betalen van de contributie, kunnen na vergeefse waarschuwing door het bestuur worden geschorst. Zij kunnen na aanzuivering van hun schuld en entreegeld weer als lid in rechten en bevoegdheden worden hersteld. Indien na herhaalde aanmaningen geen aanzuivering van de schuld heeft plaatsgevonden, kan tot royement worden overgegaan.

 10. Voor vrijstelling van het betalen van contributie met behoud van het lidmaatschap kan worden tegemoet gekomen in de volgende gevallen.

  Studie

  Tijdsduur van afwezigheid door te volgen studie is minimaal een half jaar. Het bestuur is van te voren op de hoogte gebracht van deze studie. Indien men wel deelneemt aan competitie wordt er geen vrijstelling van betaling gegeven. 

  Blessure/ziekte

  Bij een blessure/ziekte die minimaal 3 maanden voortduurt waarbij de volgende regels zijn nagekomen:
   • Het bestuur is in kennis gesteld van de blessure. Aanmelding bij een der bestuursleden
   • Vrijstelling met terugwerkende kracht mogelijk [max. 3 maanden]
   • Bestuur wordt tweemaandelijks (minimaal) geïnformeerd over de voortgang van herstel.
 11. Van elk lid kan verlangd worden dat hij/zij zaaldienst zal doen. Het bestuur kan regelingen treffen tot het opzetten en afbreken van netten en het verzamelen van spelmaterialen aan het einde van de speeltijd. 
 12. De leden zijn zelf verantwoordelijk voor hun persoonlijke veiligheid en eigendommen. Kosten door ongevallen tijdens sportbeoefening dan wel tijdens het op weg zijn van en naar de sporthal zijn niet voor rekening van de vereniging en derhalve niet op haar te verhalen. 
 13. De vereniging draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de eigendommen, van welke aard ook, van de leden en van derden. Beschadigingen toegebracht aan eigendommen van de vereniging dan wel aan het haar in gebruik gestelde, zullen worden verhaald. Zulks ter beoordeling van het bestuur. 
 14. Eventuele plaatsing op de lijst ‘wachtende leden’ is alleen mogelijk door de meerderheid van het bestuur.
 15. Ieder lid van de vereniging, die competitie of toernooien speelt voor B.C. HaaBee’81, wordt dringend verzocht dit te doen in het dan gangbare clubshirt.
 16. Op de speelavond wordt een afhangreglement gehanteerd, inhoudende: 
   • Elke speeltijd duurt 20 minuten; de eerste tijd vangt aan om 20.00 uur; de klok in de zaal geldt als de juiste tijd. 
   • Iedere speler/speelster hangt zelf zijn/haar eigen label op het daarvoor beschikbare afhangbord (blauw voor heren; rood voor dames).
   • Tijdens het spelen, dus vóór het verstrijken van de speeltijd, mag niet alvast op een volgende tijd worden afgehangen. Eerst zodra de volle speeltijd is uitgespeeld, mag men de baan verlaten om zich bij het afhangbord te vervoegen. 
   • Iemand die voor een later tijdstip heeft afgehangen, mag niet op één van de banen aanwezig zijn.
   • Spelers/speelsters die getraind worden, hangen hun label af op de trainingsbaan. Eerst na de training kan weer op een ‘gewone’ baan worden afgehangen, waarbij een pauze van tenminste 10 minuten in acht genomen dient te worden, mits de drukte dit wenst.
   • Het is verboden om met z’n vieren na een gespeelde partij de labels gezamenlijk door te hangen naar een volgende speeltijd.
   • Het bestuur heeft het recht foutief opgehangen labels te verwijderen.
 17. Zaken, die niet geregeld worden in de statuten of in dit huishoudelijk reglement, worden door het bestuur beslist.
 18. Toetreden tot de vereniging betekent dat men akkoord gaat met hetgeen bepaald is in de statuten en in dit huishoudelijk reglement.